header
Scroll down

Om FABO-studien

FABO-studien ved Poliklinikk for overvekt, Haukeland Universitetssjukehus evaluerer effekten av Familiebasert atferdsbehandling mot fedme hos barn og unge sammenlignet med standardbehandlingen gitt ved sykehuset. Vi undersøker endringer i vekt, BMI, kroppssammensetning, blodtrykk, risiko for kardio-metabolske sykdommer som diabetes, spisemønstre, fysisk aktivitet og søvn, samt selvbilde og psykososial fungering og trivsel før og etter behandlingene og ved 12 måneder og 24 måneders oppfølging. Familier som velger å bli med i studien trekkes til å delta i den familiebaserte atferdsbehandlingen med en gang eller standardbehandlingen først med påfølgende familiebasert behandling etter 1 år.

Hvem kan være med i FABO-studien?

Familier med barn/ungdom som er henvist til Poliklinikk for overvekt ved Haukeland Universitetssjukehus for oppfølging av alvorlig fedme og som bor slik at det lar seg gjøre å komme til ukentlige konsultasjoner får spørsmål om de ønsker å delta i studien. Minst en foresatt må delta aktivt i behandlingen sammen med barnet.

Hva innebærer standardbehandlingen mot fedme ved Poliklinikk for overvekt?

Standardbehandlingen innebærer utredning i tverrfaglig team (samtale med barnelege, fysioterapeut og ernæringsfysiolog) som munner ut i en behandlingsplan med mål for vektstabilisering/reduksjon og målsetningers for kostholdsendringer og fysisk aktivitet. Det blir gitt tilpassende råd for kosthold og fysisk aktivitet fra teamet. Familien har en vektbok der de skriver inn barnets vekt ukentlig og helsesøster i kommunen har månedlig oppfølging av vekt og målsetninger for livsstilsendring. Familiene kommer til oppfølgingssamtaler hver 3 måned ved Poliklinikk for overvekt, Haukeland Universitetssjukehus hos en av teammedlemmene og hvert år hos barnelege. Målet er å etablere sunne livsstilsvaner for kosthold og aktivitet og en sunn vektutvikling.

Hva er Familiebasert atferds behandling mot fedme?

Livsstilsendring

Den intensive delen av behandlingen innebærer 17 ukentlige familiesamtaler med fokus på etablering av sunne vaner for kosthold, fysisk aktivitet, bruk av elektroniske medier og søvn. Familien lærer om sunne vaner og får hjelp til å samarbeide om å lage gode rutiner og regler for dette i hjemmet, på skole og jobb og andre steder der de tilbringer fritiden sin. Kostholdsrådene er i tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet med fokus på variert kosthold. Det arbeides generelt med økt inntak av grønnsaker, fiberholdig mat, fisk og ubearbeidede matvarer, samt reduksjon i inntak av sukker og matvarer med mye mettet fett. Etablering av regelmessige måltider og passelige porsjonsstørrelser er viktig. Daglig energimengde beregnes ut i fra ønsket vektutvikling. For barn under 10 år med lavere grad av fedme vil målet oftest være å holde stabil vekt mens de strekker seg i høyde, mens for eldre barn og ungdom med alvorligere grad av fedme er målet oftest en vektreduksjon på 1-2 kg i måneden. Hovedmålet for fysisk aktivitet i FABO-studien er 90 minutter fysisk aktivitet minst 5 av 7 dager per uke for barnet/ungdommen og 60 minutter 5 av 7 dager per uke for voksne. Det arbeides med at barnet/ungdommen skal finne aktiviteter som gir mestringsfølelse og glede.

Sunne vaner i familien

I FABO-behandlingen setter både foreldre og barn egne mål for sunne kostholds- og aktivitetsvaner. Det utarbeides målsetninger for hvert enkelt familiemedlem og for familien som helhet fra uke til uke. Både barn og foreldre skriver dagbok for mat og aktivitet. Familien har slik et felles prosjekt og det fokuseres på hvordan en kan støtte, hjelpe og oppmuntre hverandre for å nå målene. Belønninger for å ha jobbet godt og nådd målene sine brukes aktivt som motivasjon. Et sentralt tema er kommunikasjon i familien; Hvordan en kan uttrykke egne behov og følelser på en god måte samtidig som en øver seg i å ta andres perspektiv. Det fokuseres videre på hva som skal være foreldrenes ansvar i en familie og hva som kan være barnas ansvar og på foreldrene som rollemodeller og oppdragere.

Skole, fritid og sosialt nettverk

For å klare å holde fast på sunne vaner på sikt er det også viktig at vanene etableres utenfor hjemmet på de arenaene barna og foreldrene er. Dette kan være hos besteforeldre, på jobb, på SFO, med venner eller på fritidsaktiviteter. Det jobbes med planer for sunne vaner på disse arenaene og hvordan en kan få andre i nettverket med på prosjektet om sunnere livsstilsvaner.

En behandlingstime

Familien har en fast behandler som de møter gjennom de 17 ukene den intensive delen av behandlingen varer. Familiesamtalene varer i 45-60 min. I starten av timen veier foreldre og barn seg og plotter vektgraf. Videre gjennomgås kost- og aktivitetsdagbøkene i felleskap. Følgende spørsmål er aktuelle: Hvordan kan sammenhengen mellom vektendring og det de har gjort tolkes? Hvordan har det gått å jobbe med målsetningene for denne uken? Hva har fungert og hva har vært utfordrende? Hvordan bygge videre på det som har fungert og bruke problemløsning for å finne løsninger på utfordringer? Hvordan planlegge godt for neste uke? Videre er det fokus på å lage nye målsetninger og avtale belønninger for oppnådde mål. For hver av de 17 sesjonene er det et bestemt tema knyttet til det å få til livsstilsendringer i praksis som blir tatt opp. Eksempler på tema er : Hva er et sunt kosthold?, hvordan etablere gode søvnrutiner?, etablering og håndheving av rutiner og regler i hjemmet, ros og belønning, kommunikasjon i familien, hvordan få andre i nettverket med på laget for sunnere livsstilsvaner, problemløsning, mat og følelser, tanker som er til hjelp og tanker som ikke er til hjelp, oppdragerstil og selvbilde.

Oppfølging

Etter de 17 ukene med Familiebasert atferdsbehandling har familiene tilbud om månedlige samtaler med helsesøster i kommunen med fokus på å opprettholde sunne livsstilsvaner og oppfølging hver 3 måned ved Poliklinikk for overvekt.

Hvor kommer denne behandlingen fra?

Behandlingsmanualen for FABO-behandlingen som benyttes i denne studien er utviklet av Professor Denise Wilfleys forskningsteam ved Washington University, St. Louis, USA og bygger på forskning gjort blant andre av Professor Leonard Epstein sin forskningsgruppe ved University at Buffalo, The State University of New York.

Forskningbasis og retningslinjer for behandling av fedme hos barn

De fleste oppsummeringer av forskning på behandling av fedme hos barn konkluderer med at familiebaserte livsstilsintervensjoner der atferdsendringsteknikker er inkludert er den best dokumenterte behandlingsformen mot fedme hos barn. Denne behandlingsformen blir også anbefalt i «Retningslinjer for forebygging og behandling av overvekt hos barn og unge» fra Helsedirektoratet i Norge.